Wednesday, December 15, 2010

Parvize Shabazeبعد از سلام از همه عزیزان خواهش میکنم تا این ویدیو را ببینند و در سایت انترنیتی آن بروند و از اشعار مولانا خصوصآ با تحلیل و تفصییر آقای شهبازی لذت فراوان خواهی برد و میتوان خود را یافت و از بسیاری مشکلات ذهنی و روحی خود را نجات داد

No comments:

Post a Comment