Tuesday, December 7, 2010

کودکی

روان شناسان می گویند کودک ، کوچک شدهٔ بزرگسالان نیست بلکه شخصیتی مستقل و هویتی جداگانه است . این هویت خاص، و یژگی های منحصر به خود دارد که برخی از آنها بدین قراراست
کودک ،عواطفی پاک و روحی لطیف دارد
کودک ، کنجکاو و عاشق دانستن است
کودک ، صبر و تحمل را نمی پسندد
کودک، در بیان خواسته ها و ابراز مقاصد خود صریح و صادق است
کودک، کینه توزی و غرض ورزی نمی کند
کودک ، ریا و تزویر نمی کند
کودک در زمان حال زندگی می کند و به ماضی و مستقبل نمی اندیشد
کودک ، اهل محافظه کاری و خطر گریزی نیست
کودک ،تعصب نمی ورزد
کودک، آماده آموزش و فراگیری است

No comments:

Post a Comment