Friday, October 19, 2012

کلب افغانها

کلب افغانها این هفته یعنی ۱۶ اوکتبر ۲۰۱۲طبق معمول برنامه خود را داشتند در این هفته شعری بود بنام "شکر نعمت" ادامه بعث روماتیزم و شخصیت سالم . همچنان در باره سازمان دهی رسم و گذشت ۱۰ نوامبراطلاعاتی داده شد و همه نظر خود را دادند به امید موفقیت های بیشتراعضائ کلب افغانها و همه هموطنان عزیز تا سه شنبه دیگر خداوند بزرگ نگهدار همه

No comments:

Post a Comment