Thursday, October 11, 2012

Afghan Club کلب افغانها

کلب افغانها به تاریخ ۶ مارچ سال ۲۰۱۲ در رنچو کوکهمنگا کلیفورنیای جنوبی آغاز به کار کرد جلسات این کلب هر سه شنبه از ساعت دو نیم عصر تا ساعت چهار نیم عصر در James St. Brulte senior center at center park. برگذار میشود.معلومات بیشتر را در این باره میتوانید از دو نشریهٔ که توسط سیتی رنچوکوکهمنگا به نشر میرسد دریافت کنید که البته نشریهٔ اول به نام The Silver fox و دومی آن به نامی Grapevine community services Department Quarterly Recreation guide یاد میشود. باید گفت که نشریهٔ اول هر ماه و نشریهٔ دوم هر چار ماه به نشر میرسدو در اختیار همه قرار میگیردو شما به آسانی نیتوانید این دو نشریهٔ رااز سیتی رانچو کوکهمونگا دریافت کنید . هدف و مرام این کلب عبارت است از یکجاشدن افغانهابا عشق و محبت در یک فضائی برابری و مساوات در زیر چتر صلح و همزیستی. با احترام گذاشتن متقابل به عقیده مذهبی و سیاسی هر شخص . از اینرو کوشش میشود در دین و سیاست که عقیده شخصی هر فرد است دخالتی به وجود نه آید .در این کلب هر سه شنبه در باره موضوعات مختلف اخلاقی ، علمی و تربیوی صحبت میشود و الحمداللهٔ همه از آن لذت فراوان میبرند واز محتویات آن همه بهره مند میشوند.روز های سه شنبه به همه آب و هوای خواصی دارد. همه با شوق و علاقه غذای تهیه میکنند و همه با هم با شوق و محبت آنرا صرف میکنند، که خود فضائی کلب را صمیمی تر و با نشاط تر میسازد موضوعات که تا حال در کلب افغانها بحث شده همه موضوعات بسیار مفید و ارزنده و جامعه ساز و پر ارزش بوده و برای همه تغییر مثبت را درزندگی شان به وجود آورده این موضوعات مورد بحث از قبیل سرودن اشعار اجتماعی---- روی ماچیکردن در محفل فاتحه که خوب است از آن گذشت ----- غیبت و مداخله در کار دیگران که باید از آن گذشت---- خود نمائی و خود شیفتگی که باید از آن گذشت ودههاموضوع دیگر از این قبیل ---- تاریخ اسلام و تاریخچه زندگی حضرت محمد(ص)و روش آن حضرت با خانمهایش---- یازده سال اخیر زندگی حضرت محمد(ص)در مدینه بعد از حجرت----- چرا گریه میکنیم و چرا میخندیم نقد و توضیع آن از نگاه علم---- غذایی صیحیح کدام است و چطور باید غذا سالم را تهیه کرد---- انواع و اقسام روغن های غذایی فایده و ضرر آنها---- کدام روغن ها بهتر اند و چطور باید صرف کرد---- کافی، فایده و ضررآن و چطور کشت میشود و چطور به بازار عرضه میگردد---- غده های بدن وو ظایف آن---- بعضی امراض جلدی چرا جلد ما خشک است---- درد کمر و چرا کمر درد میشویم---- ریماتیزم چیست و چرا بدان مبتلأ میشویم---- این موضوعات و صد هاموضوع دیگر ارزشمند در کلب افغانها مورد بررسی قرار میگیرد که از یکطرف به دانش ما میافذاید و از طرفی هم به کلب آب و هوای همزیستی و همنوای بیشتر و بهتری را میدهد امید وار هستیم روزی صد ها و هزاران افغان ما با ما روی همین موضوع یکجاشوند تا از یکجا بودن لذت ببریم و از یک دیگر بیاموزیم با همین آرزو تا هفته آیینده خداوند نگهدار همه بااحترام کلب افغانها

No comments:

Post a Comment