Saturday, August 27, 2011

ببینید ما انسانها چقدر به ذهن خود وابسته هستیم از این رو زیاد وقتها حد ث ما هم غلط از آب بیرون میاید

No comments:

Post a Comment