Tuesday, August 2, 2011

ماه مبارک رمضان به همه مبارک باد

ماه مبارک رمضان را به همه عزیزان تبریک میگویم و امید وار هستم همه ما بتوانیم در این ماه مبارک سری در درون و معنویت درونی خویش بزنیم و درون را با عشق شستشو دهیم و با اصل هستی و خداوند خود را نزدیک تر بسازیم و خوبتر درک کنیم ما کی هستیم چرا هستیم تا خوبتر بتوان نفس را پاک کرد و خوبتر زیست

روزه است

مگو حالی ندارم چونکه روزه است
برای حال به دل آوردن اینست
مگیر چشم و دلت بر مال مردم
که دل و دیده را پاک ساختن اینست
مشو مغرور به این دو روزه دنیا
که فخرو را ز پاه انداختن اینست
جوانی و غرور چند روزی با ماست
دوائی روح و جان را زادن اینست
تو کومک کن به هرکس گر که خواهی
که ماه دل بدست آوردن اینست
رمضان است برو عشق ورز به هم نوع
که راه دل به چنگ انداختن اینست
دهن بستن سحر خیستن و طاعت
برای رسم انسان ساختن اینست
رمضان ماه روح است و عبادت
غذایی روحست روان را ساختن اینست
جمیله رو با روزه دل را پاک کن
ترا فیض اش دراین ماه بودن اینست

No comments:

Post a Comment