Friday, June 17, 2011

گاندی

گاندی چه میخواست راستی و راست گوئی ، دادن حق و احترام به زنان، روابط دوستانه و احترام به همه ادیان، ، نجات دادن مردم از فقر و تنگدستی ، اعتماد به خود و به مردم خود و بالا بردن سطح تولید کشوری ، با صلح و از راه صلح و انسانیت این کسی است که ما امروز در افغانستان به او ضرورت داریم

No comments:

Post a Comment