Sunday, June 5, 2011

وطن دار

ز دور آیم به سویت با دلی زار
تا با هم راز دل گویم وطن دار
وطن ویرانه گشت از دست ظلمت
چرا این روز به خود کردیم وطن دار
بیا اندیشه را در حکم گزاریم
چه بد کردیم که بد دیدیم وطن دار
که ملک و ملکت را هردو باهم
به خودخواهی تباه کردیم وطن دار
بیا تا قصد بسازیم پیش رفت را
وصلح را بازدیگر کاریم وطن دار
وطن رابا نفاق نتوان بناءکرد
که خویش با آن تباه کردیم وطن دار
جمیله کاش ز دانش راه جویم
به غیر آن جفا کردیم وطن دار

No comments:

Post a Comment