Tuesday, March 8, 2011

روز زن را برای یککایک زنان دنیا خصو صآ به زنان افغان تبریک میگویم

این گل توجع مرا جلب کرد چون شبعه زندگی توست و تو ای زن که در طول تاریخ با خار های بران و رنج آفرین زندگی سروکار داشتی مگر باز هم از بین اینهمه مشقات و مشکلات سر بالا کردی و باز هم خواستی با اینکه جان خود را در خطر انداختی گلی بدهی و زیبای بیاوری تا اولاد و خانواده ات را از نابودی نگاه داری و در این راه رشد بسا اوقات از خود گزشتی
لب بیک به تو ای زن و روزت مبارک باد

No comments:

Post a Comment