Friday, April 20, 2012

ریس جمهور یک مملکت بزرگ با مردم خود چقدر خودمانی است آرزو دارم در مملکت ما هم روزی چنین باشد

No comments:

Post a Comment