Thursday, March 8, 2012

روز مادر مبارک باد

این روز را برایت تبریک میگویم و توانایی بیشتر برایت آرزو دارم
میدانم ای زن ستم دیده افغان از جنگ خسته شدهیی و در جوانی در دامان پیری سر نهاده یی
و با یتیم های بی سرپرست در نان شب و روز درمانده یی
در این روز از خداوند برایت آرامش خا طر تمنا دارم
ترا در آغوش میگیرم و دستان ستم دیده ات را میبوسم

No comments:

Post a Comment