Saturday, July 9, 2011

برای همه دوستانم

با سلام و احترام زیاد به هر کدام شما عزیزان بنده برای دو هفته آینده در کلفورنیا نخواهم بود سفری د ارم به فلوریدا
و از آنجا با کروس به جزائر بهامه کربیهن خواهم رفت از این رودر این دو هفته شما رادر آنجاه یاد خواهم کرد (Disney world)
سعادت برای همه میخواهم تا باز دید خدا حافظ

No comments:

Post a Comment