Monday, August 16, 2010

How to cook Rote in a very shot time

بعد از تقدیم احترام و عرض ادب امید همه دارای صحت و سلامتی باشید رمضان مبارک و روضه تان مقبول درگاه حق باد خواستم به مناسبت این ماه مبارک پختن یک غذا افغانی را به نام روت که هم میتوانیم دروفت افتارو هم در وقت سحر استفاده کنیم و بسیار خوشمزه و آسان و عاجل پز هم است برای تا نشان بدهم تا باشد آنرا بپزید و لزت ببرید

No comments:

Post a Comment