Sunday, August 22, 2010

روزه ست

مگو حالی ندارم چونکه  روزهست
برای حال   به دل جاه دادن  اینست
مگیر چشم  و دلت   بر مال   مردم
که دل و دیده را پاک ساختن اینست
مشو مغرور  به  این  دو روزه دنیا
که فخر و را  ز پاه انداختن  اینست
جوانیم و غرور چند روزه با ما ست
دوائ   روح  و جان را زادن اینست
توکومک کن به هرکس گرکه خواهی
که  ماهی دل  بدست  آوردن  اینست
رمضان است بروعشق ورزبه مردم
که راه  دل  به چنگ  انداختن اینست
دهن   بستن سحر خیستن  و طا عت
برای  رسم   انسان   ساختن اینست
رمضان  ماه  روح  است   و ءبادت
غذائ روحست روان راساختن اینست
جمیله  رو  و با  روزه  دل  پاک کن
ترا فیض اش در این ماه بودن اینست

No comments:

Post a Comment