Thursday, November 1, 2012

کلپ افغانها

در این هفته کلپ افغان ها برنامه همیشگی خود را با یک مهمان ویژه برگذار کرد مهمان ویژه ما داکتر عبدالحی کاظمی بودند داکتر کاظمی در باره' چطور باید به پیش داکتر رفت چطور مشکلات خود را ابراز کرد و چه گونه از وقت ویزت داکتر به نفع خود استفاده کرد' معلومات بسیار ارزنده دادند که بسیار مفید بود همچنان آقای داکتر درمانی به ادامه مرض روماتیزم پرداختند که بسیار مفید و ارزنده بود همچنان شعری در باره عید قربان توسط شعاعر آن جمیله فضل خوانده شد بعدآ همه از غذا های خوشمزه که همه تهیه نموده بودند با چای صرف شد که واقعآ یک گرد هم آیی بسیار دلانگیز بود و در ختم با تلاوت آیات قرآن گریم توسط آقای میاخیل و دعای توسط ثریاجان عدلی محفل به پایان رسید

No comments:

Post a Comment