Thursday, June 21, 2012

روز پدر را برای تمام پدران دنیا تبریک میگویم و این هم یک پارچه شعری که بدین مناسبت سروده ام

پدر

پدر ای نازنین ، سرور بگویم
تو هستی تاج من دلبر بگویم
هر آنچه سخت آمد تو ربودی
ندانم یلی یا یاور بگویم
جوانی را بدادی بری فرزند
ترا ای قهرمان دلبر بگویم
شب و روزات بری آرزوقه ما
ترا ای مرد خوش باور بگویم
چو صحبگاه آن برفتی بری کاری
چو برگشتی پدر پر پر بگویم
مرا تو سخت فشردی بری لطفی
ترا ای نازنین داور بگویم
نگفتی خسته ام از درد روزگار
من قربانت پدر بیشتر بگویم
تو ای مرد ، قهرمان ، ای یل دوران
هر آنچه گفته ام کمتر بگویم
پدر جان ، مرد دوران دلبر من
زین رو پدرام سرور بگویم
جمیله شاد خواهد شب و روزات
ز خالق بخشش ات بیشتر بگویم

No comments:

Post a Comment