Friday, May 11, 2012

مادرام


مادرام من مادرام در زندگی چون گوهرام
بر تو ای فرزند آدم همسرام و دلبرام
از زبان عشق بگوئی پر ز مهر و دوستی ام
بر زبان عشق و دوستی سرورام و گوهرام
عشق من مادر گونه است من ندارم ترس و بیم
بری هر زخم داروام و بری تشنه کوثرام
من نه بر آدم بلکه بر همه موجود او
هم برای شیر غرران باز بگویم مادرام
مار زهر دار هم بدادهست حلقه در اطراف من
من به او هم مهر ورزم مادرام خوب مادرام
مور هم با من بسته است با ضعف مور گونه اش
مهر او در دل دمیده مادرام من مادرام
مادر ای تو مهر پرور عاشق عشق عبد
همه در پای تو بنشسته بگویند مادرم
عشق تو پاک و خدایست پاک چون روح خداست
خود او بگذاشت بهشت را زیر پای مادرم
عاشق تو گشت جمیله عشق را از توگرفت
تا دهم اینرا به فرزند و بگویم مادرام

No comments:

Post a Comment