Tuesday, February 7, 2012

مطلب از حامد جان فر هاد

دیدگاه زیبای گاندی: 7 مورد خطرناک

دیدگاه  زیبای گاندی: 7 مورد  خطرناک!

از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

1-ثروت، بدون زحمت
2-لذت، بدون وجدان
3-دانش، بدون شخصیت
4-تجارت، بدون اخلاق
5-علم، بدون انسانیت
6-عبادت، بدون ایثار
7-سیاست، بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه‌اش داد.


No comments:

Post a Comment