Friday, December 2, 2011

دل هر زن ، مادرو پدرکه دختر دارد به حال این دختران به گناه افغان کباب میشود آیا میرسد روزی که این قفس های ظلم شکستانده شود؟

No comments:

Post a Comment