Tuesday, November 8, 2011

عید قربان به همه مبارک باشد

عید قربان

عید قربان است وطن قربان شوم نام ترا
آن یتمی بی کس و آن طفل بی شام ترا
او ندارد جوره کفش و لقمه نانی در بساط
آ ن نگاه پر ز معنی خنده در کام ترا
دست و پاه چرکین و رنگ رنگ از قضای روزگار
در به در بر لقمه نانی کار سر سام ترا
کی ترا کرد این چنین خوار و ذلیل با جور خود
تا چشد او هم روزی تلخی کام ترا
عید قربان آمده باز هم تو شادی بری آن
ای تو بخشندء مظلوم قلب آرامی ترا
کی کجا رنگ دارد این عید های غربت بری ما
از خدا خواست باز جمیله راه درمانی ترا

No comments:

Post a Comment