Sunday, April 24, 2011

انتخاب از حامد جان فرحاد

کارمای نيک
این مطلب، نوشتهای کوتاه و در عین حال جذاب است که دالایی لاما برای سال 2008 تنظیم کرده است.
خواندن و اندیشیدن در این مطلب بیش
تر از یکی دو دقیقه وقت نمیگیرد. متن باید حداکثر ظرف 96 ساعت از دستان شما به دیگری برسد. در آن صورت، شما خبری بس خوش دریافت خواهید کرد. این قانون برای همگان صادق است؛ با هر دین و مذهب و طرز فکری؛ حتی اگر شما اصلاً خرافاتی
نباشید و به این حرف
ها دل ندهید.

1- به خاطر داشته باش که
عشق
های سترگ ودستاوردهای عظیم، به
خطر کردن
ها و ریسکهای بزرگ محتاجاند.

2-
وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.

3- این سه میم را از همواره دنبال کن:

* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را
* مسؤولیتپذیری در برابر کارهایی که کردهای

4- به خاطر داشته باش دست
نیافتن به آنچه می
جویی، گاه اقبالی بزرگ است.

5- اگر می
خواهی قواعد بازی
را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

6-
به خاطر یک مشاجرهی کوچک،
ارتباطی بزرگ را از دست نده.

7- وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده
ای، گامهایی را پیاپی برای جبران
آن خطا بردار.

8- بخشی از هر روز خود را به
تنهایی گذران.

9- چشمان خود را نسبت به
تغییرات بگشا، اما ارزش
های خود را
به
سادگی در برابر آنها فرومگذار.

10- به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.

11- شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش
تر عمر کردی، با یادآوری
زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

12- زیرساخت زندگی شما، وجود
جوی از محبت و عشق در محیط خانه و
خانواده است.

13- در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می
کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایههای قدیم نگیر.

14- دانش خود را با دیگران در
میان بگذار. این تنها راه جاودانگی
است.

15- با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.

16- سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته
ای.

17- بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما
به هم سبقت گیرد.

18- وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده
ای که چنین موفقیتی را به دست آوردهای.

19- در عشق و آشپزی، جسورانه
دل را به دریا بزن.

اگر می
خواهی زندگیات عوض شود، این
نوشتار را به دست
کم 5 نفر برسان.

تا 4 نفر: زندگی
ات به مرور بهتر خواهد شد.

5 تا 9 نفر: زندگی
ات آنسان که وفق مراد توست، خواهد گشت.

10 تا 14 نفر: شما دست
کم سه خبر خوش نامنتظر در سه هفتهی آینده خواهید شنید.

15 نفر و بیش
تر: زندگی شما به نحوی چشمگیر و بیرون از انتظار
دگرگون خواهد شد و کارها همه آنسان که دوست میداری، خواهد شد.

این پیام را همین جوری رها نکنید.
این نوشتار را باید حداکثر تا 96 ساعت
از دستان شما خارج شود.
شما خبر خوش نامنتظری دریافت خواهید نمود

No comments:

Post a Comment