Saturday, May 8, 2010

مبارک باد بر تو روز مادر

روز مادر را به همه مادران عزیزتبریک میگویم و دست هرکدام تان را میفشارم و میبوسم
یک پاچه شعر مقبولی را به مناسبت روز مادر از دیوان آقای محمد کاظمی انتخاب نموده ام که تقدیم شما عزیزان میکنم تا باشد قدر مادر
را بدانیم

قدرمادر

بدانید قدر مادر را که مادر مهربان باشد
به فرمانش نهید سر را که مادر روح و جان باشد
بسی زحمت کشد مادر برای حفظ فرزندش
که جای مادران در آخرت باغ جنان باشد
بکوشد باغبان در باغ تا نخلی ثمر گیرد
همین مادر به فرزندش مثال باغبان باشد
دمی غافل نباشد از پرستاری اطفالش
شب و روزش به فکر او به هر وقت و زمان باشد
همه اولاد میدانندزحمت های مادر را
برای خلق دنیا زحمت مادر عیان باشد
همی کوشد برای اینکه فرزندش قوی گردد
که مادر آرزو دارد جوانش پهلوان باشد
ببین مادر چه زحمت کش بود در راه فرزندش
بود لازم به فرزندش به مادر قدردان باشد
نباشد زحمتش یک روز و یک هفته و یک سال
که این زحمت برای مادران در سالیان باشد
بگیرد نو جوانش را به زیر سایه لطفش
همیشه بر سر فرزند خود چون سایبان باشد
بود چشمان مادر بر قد و بالای فرزندش
ببیند قد و بالایش چو فرزند ش جوان باشد
بگو حرف خوشی را دا همأ با مام دلجو یت
مگو حرف درشتی را که بر مادر گران باشد
بگیرید دست مادر را به وقت پیری و سستی
خصوصأ آن زمانی را که مادرناتوان باشد
بود مهر و محبت فطری از مادر به فرزندش
که این لطف و محبت از خداوند جهان باشد
نباشد وصف مادر "کاظمی" در نظم واشعارت
که وصف مادران افزون تر از شرح و بیان باشد

1 comment: