Wednesday, April 28, 2010

بعد از تقد یم سلام و احترام به یکا یک شما عزیزان خواستم درباره
RFB & D ( recording for Blind and Dyslexic )
برایتان کمی معلومات بدهم بنده هم گاهی با یشان داوطلبانه همکاری دارم کارشان قسمی که از نام شان پیدا است کتاب های زیادی را مثلی کتاب های مکتب ویا ناول های با ارزش و یا کتاب های علمی را به شکل ادیو ثبت میکنند و با ز در اختیاری نابینایان و او اشخا صی که نظر به مشکلات استخوانی و یا نداشتن دست ویا آنهای که حرف هارا در جاهش نمیبینند میگذارند که این کار خیر برای این اشخاص بسیار ماثر است اگر شما شخصی را با این مشخصات میشناسید به این ساید
RFB&D.ORG
معرفی کنید و ایشان میتوانند این کتاب ها را به شکل مجانی از انترنیت دونلود کنند و بشنوند بسیار موثر خواهد بود بنده در آینده نزدیک مصاحبه با ایشان خواهم داشت موفقیت همه را خواهانم

No comments:

Post a Comment